Документи

Удостоверения от Камарата на строителите

Сертификати ISO 9001 и ISO 14001

Обществени поръчки

Извършване на СМР с цел текущ ремонт на покрив и котелна инсталация в ОУ „Христо Ботев“ – Бургас
Строително-монтажни работи (СМР) за модернизиране на учебни и административни кабинети, работилници и санитарни помещения в ОУ Христо Ботев. Извършени бяха демонтаж на цялостна конструкция на покрив с прилежащите към него елементи, събиране и изхвърляне на отпадъците, разбиване на стоманобетон ръчно и дейности по възстановяване.

Ремонт и обновяване на ограда на СУ „Никола Вапцаров“ – Айтос
Извършен беше ремонт и обновяване на ограда, като дейностите включваха: Демонтаж на съществуващи метални оградни пана и бетонови панели. Направени бяха ивични пилоти. Доставени и монтирани армировка и кофраж. Доставени и положени са бетон за стени над ивични основи. Доставени и монтирани са оградни пана по одобрен архитектурен детайл. Монтирани са метални портали, единия от които с вградена врата от релсов тип. Ремонтиран е тротоара – общинска собственост.

Изпълнение на СМР по проект „Ограда на парк Мария Роза“ в УПИ I, кв.207 по ПУП на гр. Нова Загора
Извършени бяха изкопни работи за основи на ограда, кофражни и стоманобетонови дейности.Изработени, доставени и монтирани бяха стоманени пана и врати по детайл.Доставени и монтирани са предпазни капачки. Боядисване на метални повърхности.

Спортна зала в УПИ VI-общ.кв.403 по плана на КК Несебър, Сл.бряг-Запад
Изградена е многофункционална спортна зала от метална конструкция на един етаж.Състои се от две части, разделени на високо тяло-многофункционална спортна зала и ниско тяло-обслужващи помещения.Спортната зала е оборудвана със санитарни помещения, изпълнени дейности ОВК и Енергийна ефективност, Ел и Вик.Положена е висококачествена настилка.Монтирани са спорни съоръжения баскетболни кошове, мрежа за волейбол,врати за футбол и мобилни трибуни за зрителите, които се задвижват автоматично.

Извършено строителство и ремонти по обществени поръчки

Референции/Отзиви

От Община Несебър

От СУ „Никола Вапцаров“

От ОУ „Христо Ботев“